REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „MUNO.PL”

§ 1
(Preambuła)
1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i określa warunki korzystania przez Użytkowników z portalu społecznościowo – informacyjnego „MUNO.PL” oraz zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników.
2. Warunkiem korzystania z usług oferowanych w ramach funkcjonowania portalu MUNO.PL jest założenie konta przez Użytkownika.
3. Założenie konta uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacją jego treści. Użytkownik, który dokonał akceptacji Regulaminu zobowiązany jest ściśle przestrzegać jego postanowień, co nie zwalnia go od obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Nazwa portalu, znak firmowy oraz wyróżniający znak graficzny, a także wygląd graficzny portalu, jego poszczególne elementy w postaci oprogramowania oraz koncepcja podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych ustawach.

 

§ 2
(Definicje)
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rozumieć w następujący sposób:
1. „REGULAMIN” – niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, określający w szczególności: warunki korzystania z usług świadczonych w ramach portalu MUNO.PL, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204) i związane z powyższym prawa i obowiązki właściciela portalu MUNO.PL oraz Użytkowników, a nadto zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. „BPM MEDIA” – BPM MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132, NIP 972-121-15-42, REGON 301386541, kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 złotych – właściciela portalu.
3. „MUNO.PL” – portal społecznościowo – informacyjny dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny: http://muno.pl oraz www.muno.pl.
4. „UŻYTKOWNIK” – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez BPM MEDIA w ramach serwisu MUNO.PL. Przez Użytkownika należy rozumieć również osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są uprawnione do korzystania z usług oferowanych przez BPM MEDIA w ramach portalu MUNO.PL;
5. „PROFIL” – zespół informacji o Użytkowniku, które Użytkownik dobrowolnie i samodzielnie udostępnia i poprzez to godzi się na wgląd do nich pozostałych Użytkowników, a przechowywanych przez BPM MEDIA na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
6. „LOGIN” – niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wskazana przez niego na etapie procedury Rejestracji; składającą się ciągu liter lub cyfr, umożliwiająca po podaniu hasła dostęp do konta Użytkownika.
7. „NICK” – niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wskazana przez niego na etapie procedury Rejestracji, umożliwiająca jego identyfikację w ramach portalu MUNO.PL przez innych użytkowników.
8. „KONTO” – istniejący w bazie danych MUNO.PL wpis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika, z którego wynikają w szczególności: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość umieszczania, modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta;
9. „GOŚĆ” – każdy podmiot, który się odwiedza portal MUNO.PL, nie będący zarejestrowanym Użytkownikiem portalu MUNO.PL.
10. „ADMINISTRATORZY” – osoby wyznaczone przez BPM MEDIA, odpowiedzialne za funkcjonowanie portalu MUNO.PL, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz dozór przestrzegania przepisów prawa oraz Regulaminu przezUżytkowników;
11. „MATERIAŁY” – teksty, opracowania, obrazy, utwory oraz wszelkie inne treści udostępniane w portalu MUNO.PL przez Użytkownika;
12. „USŁUGI” – świadczenia wykonywane odpłatnie lub nieodpłatnie przez BPM MEDIA na rzecz Użytkownika w ramach funkcjonowania portalu MUNO.PL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
13. „DANE OSOBOWE” – udostępnione przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika, przetwarzane, przechowywane przez BPM MEDIA w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie portalu MUNO.PL, a nadto w celach określonych w formularzu udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego przy procedurze Rejestracji Użytkownika;
14. „REJESTRACJA” – procedura zakładania Konta Użytkownika przez Gościa;
15. „NEWSLETTER” – informacje lub zbiór informacji dotyczących funkcjonowania portalu MUNO.PL lub usług oferowanych przez BPM MEDIA oraz informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204) pochodzących od BPM MEDIA oraz podmiotów z nim współpracujących, (w szczególności reklamodawców), kierowanych do Użytkowników drogą elektroniczną.
§ 3
(Podstawowe zasady korzystania z portalu)
1. Portal MUNO.PL stanowi wyłączną własność spółki BPM MEDIA.
2. Podstawowym zadaniem BPM MEDIA jest udostępnienie Użytkownikom MUNO.PL w sieci informatycznej Internet przestrzeni na serwerach, stanowiących własność BPM MEDIA lub do korzystania z których BPM MEDIA przysługuje tytuł prawny, celem prezentacji oraz wymiany informacji o Użytkownikach, jak również udostępnienia przez Użytkownika jego własnych produkcji muzycznych. Zadaniem BPM MEDIA jest również: promocja i przedstawianie artystów, w tym również wybranych przez BPM MEDIA Użytkowników portalu oraz wydarzeń dotyczących nowych brzmień i kultury muzyki klubowej.
3. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego BPM MEDIA może świadczyć na rzecz Użytkowników odpłatnie lub bezpłatnie inne usługi.
4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych w ramach portalu MUNO.PL jest dysponowanie przez Użytkownika lub Gościa stosownych urządzeń zapewniających mu dostęp do sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej  wyświetlanie stron WWW. Przeglądarki internetowe Użytkownika lub Gościa winny posiadać włączoną opcję obsługi plików tekstowych „cookies”.
5. Użytkownik korzystając z usług dostępnych w ramach portalu MUNO.PL nie może używać wirusów, botów, robaków oraz innych kodów komputerowych, aplikacji, programów, których działanie może zakłócić poprawne funkcjonowanie portalu, uniemożliwić korzystanie z portalu innym Użytkownikom lub stwarzać zagrożenie wystąpienia tego rodzaju zdarzeń.
§ 4
(Inne warunki korzystania z portalu)
1. Użytkownikiem portalu MUNO.PL może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Użytkownikiem portalu MUNO.PL może być na zasadach określonych w niniejszym regulaminie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której to przepis szczególny ustawy przyznaje zdolność prawną, jeżeli przedmiotem działalności tych podmiotów jest prowadzenie klubu muzycznego.
3. Utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie z usług świadczonych przez BPM MEDIA w ramach portalu MUNO.PL jest dobrowolne i bezpłatne, za wyjątkiem dostępu do Usług, o których mowa w § 5 ust. 4, 13 i 14.
4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zarejestrowania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu zostaje pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem portalu zawarta na czas nieokreślony umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez podanie w formularzu dostępnym po adresem http://muno.pl/rejestracja danych osobowych takich jak: adres e-mail. Użytkownik w trakcie procedury Rejestracji dokonuje wyboru Loginu, celem dokonania zalogowania się do portalu, a także Nicka, pod którym to będzie widoczny dla innych Użytkowników, przy czym zarówno Login i Nick nie mogą być tożsame z Loginem lub Nickiem wykorzystywanym już uprzednio przez innego Użytkownika; login lub Nick nie może składać się z słów, zwrotów uznawanych powszechnie za wulgarne bądź obraźliwe.
6. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepis ustawy przypisuje zdolność prawną, w formularzu rejestracyjnym odaje się nazwę podmiotu wraz z określeniem jej formy prawnej, adres i siedzibę, numer we właściwym rejestrze wraz z dokładnym oznaczeniem organu rejestrowego, adres e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu oraz nazwę, adres klubu muzycznego prowadzonego przez ten podmiot.
7. Dane o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu winny być zgodne z prawdą. BPM MEDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane podaniem przez któregokolwiek Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do usunięcia przez administratora konta Użytkownika.
8. W powyższym przypadku uznaje się, iż nastąpiło rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z wyłącznej winy Użytkownika.
9. Wyrażenie akceptacji przez Użytkownika na brzmienie niniejszego Regulaminu oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli o:
a) zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i akceptacji wszystkich jego zapisów;
b) dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z Usług portalu MUNO.PL;
c) prawdziwości Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, jak również zmienionych w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usług, oraz o ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również o nie naruszaniu przez nie praw osób trzecich;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez BPM MEDIA, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z portalu MUNO.PL, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu MUNO.PL;
e) wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej od BPM MEDIA newslettera, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu MUNO.PL;
f) wyrażeniu zgody na umieszczenie w Profilu Użytkownika Nicka, wizerunku oraz innych informacji, które to będą dostępne dla innych Użytkowników portalu MUNO.PL za wyjątkiem adresu e-mail, hasła do Profilu, kodów aktywacyjnych do Profilu lub zakupionych przez Użytkownika usług, numeru telefonu Użytkownika, Danych Osobowych Użytkownika, chyba że Użytkownik w trakcie procedury Rejestracji postanowił inaczej;
g) przyjęciu do wiadomości konsekwencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa za umieszczenie w portalu MUNO.PL Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
h) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody przez Użytkownika na usunięcie przez właściciela portalu MUNO.PL lub Administratora umieszczanych przez Użytkownika wpisów, komentarzy, wypowiedzi, zdjęć lub innych materiałów, których to treść lub zawartość jest według Administratora sprzeczna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszających dobre obyczaje, propagujących szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
i) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody przez Użytkownika na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez BPM MEDIA lub Administratora wyglądu portalu w tym wyglądu/układu, etc. Konta Użytkownika, jak również umieszczania w ramach portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam;
j) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody przez Użytkownika na swobodne ustalanie przez BPM MEDIA zawartości portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Materiałów oraz Usług w portalu, uniemożliwieniu w uzasadnionych przypadkach Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do portalu MUNO.PL oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z prowadzeniem MUNO.PL.
10. Zawierając umowę Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie portalu MUNO.PL oraz do powstrzymania się od korzystania z Usług oferowanych w ramach portalu MUNO.PL przez BPM MEDIA w sposób uciążliwy lub utrudniający korzystanie z portalu dla innych Użytkowników, w szczególności działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań na szkodę BPM MEDIA, innych Użytkowników portalu i innych podmiotów, w szczególności dokonywane poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, naruszających dobre imię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które propagują poglądy lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego, lub z wykorzystaniem błędu, uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celu późniejszego komercyjnego ich wykorzystania lub w jakichkolwiek innych celach niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogą powodować przerywanie w pracy portalu lub ja utrudniać, powodować uszkodzenie sprzętu komputerowego BPM Media lub powodować umożliwienie nieuprawnionego korzystania z portalu MUNO.PL, dokonywanego w szczególności poprzez wykorzystanie wirusów, botów, „robaków” bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji portalu MUNO.PL;
f) bezwzględnego przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, a także wszelkich praw wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 119 poz. 1117) oraz praw własności intelektualnej uregulowanych w aktach prawa polskiego oraz międzynarodowego, zarówno w stosunku do każdoczesnego właściciela portalu MUNO.PL, innych Użytkowników, jak i również osób trzecich;
11. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
a) oprogramowania objętego prawami innych podmiotów – bez właściwego upoważnienia;
b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakimkolwiek systemie komputerowym lub jakiejkolwiek sieci teleinformatycznej.
d) materiałów zawierających treści o charakterze pornograficznym;
e) materiałów zawierających treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, w szczególności naruszające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja: rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne.);
f) treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym;
g) rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
12. Zabrania się Użytkownikowi w każdym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawania w treściach ogólnie dostępnych na łamach portalu MUNO.PL informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z innym Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z naruszeniem postanowień polityki prywatności portalu MUNO.PL lub uzyskanych wbrew woli Użytkownika z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych innego Użytkownika.

 

§ 5
(Reklamacje)
1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu portalu MUNO.PL lub funkcjonowaniu poszczególnych usług wykupionych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik, który pragnie skorzystać z postępowania reklamacyjnego, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym drogą elektroniczną Administratora poprzez wypełnienie stosownego formularza w zakładce http:/muno.pl/pomoc/.
2. Użytkownik zgłaszający zakłócenia w funkcjonowaniu portalu MUNO.PL lub też którejkolwiek z usług, winien w formularzu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu opisać objawy wskazujące na zaistnienie zakłóceń, datę ich powstania lub zauważenia oraz dane kontaktowe, a które to informacje są niezbędne dla zdiagnozowania przez dział pomocy problemu.
3. Przed wysłaniem reklamacji Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z zapisami działu Pomocy, dostępnego pod adresem http://muno.pl/pomoc.
4. BPM MEDIA rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. BPM MEDIA zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, jak również gdy wynikać ona będzie z niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
5. W celu usunięcia zakłóceń albo innego rodzaju usterek wpływających na poprawność korzystania z portalu MUNO.PL lub oferowanych w jego ramach usług BPM MEDIA jest upoważnione do ingerencji technicznej w Konto Użytkownika. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługują względem BPM MEDIA żadne roszczenia majątkowe i niemajątkowe.
6. BPM MEDIA pozostawia bez rozpoznania reklamacje pochodzące od osób trzecich, nie będących Użytkownikami portalu, jak również reklamacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie przy wykorzystaniu funkcji portalu MUNO.PL.
§ 6

1. Z chwilą dokonania akceptacji i wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez właściciela portalu MUNO.PL – spółkę BPM MEDIA, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności. (https://www.muno.pl/prywatnosc/)

§ 7

1. BPM MEDIA jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych w związku ze świadczonymi przez siebie Usługami w portalu MUNO.PL danych.
2. Dane Osobowe Użytkowników są w chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Polityką Prywatności (https://www.muno.pl/prywatnosc/).
3. BPM MEDIA oświadcza, iż społecznościowo – informacyjny charakter portalu internetowego MUNO.PL stwarza możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, (na których ujawnienie wyraził on zgodę zamieszczając je w swoim Profilu), poprzez indeksowanie w wyszukiwarkach internetowych, w związku z czym dane te mogą być powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet.
4. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez portal MUNO.PL mogą zawierać różne informacje, w szczególności adres IP, dzięki któremu można ustalić źródło połączenia z siecią Internet Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane przez BPM MEDIA. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
5. BPM MEDIA oświadcza, iż informacje zawarte w logach systemowych w przypadku stwierdzenia, naruszenia praw BPM MEDIA, próby pokonania zabezpieczeń portalu lub poszczególnych Kont Użytkowników lub wystąpienia działań uniemożliwiających korzystanie z portalu, mogą być udostępniane instytucjom powołanym do przeciwdziałania powyższym praktykom. Portal MUNO.PL stosuje tzw. „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jak również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów MUNO.PL przez Użytkowników. „Cookies” jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach portalu MUNO.PL, za co BPM MEDIA nie ponosi odpowiedzialności.
6. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: adresu poczty elektronicznej, Loginu, hasła, Nicka oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto.
7. W Profilu wyświetlany jest wyłącznie Nick, wybrany przez Użytkownika podczas rejestracji, z wyłączeniem Danych Osobowych, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, loginu, hasła oraz kodu aktywującego konto, chyba że Użytkownik podczas edycji konta udostępnił te dane innym Użytkownikom. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi.
§ 8
(Prawa autorskie)
1. Użytkownik udostępniając Materiały w rozumieniu niniejszego Regulaminu w ramach utworzonego przez siebie Konta:
a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane w portalu MUNO.PL i nie stwarzają one zagrożenia wystąpienia naruszenia jakichkolwiek majątkowych i niemajątkowych praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie Materiałów przez Administratora (bez ich modyfikacji) dla wykazania ich pochodzenia w celu przeciwdziałania wykorzystywania ich w sposób sprzeczny z wolą Użytkownika przez nieupoważnione podmioty;
c) oświadcza, że udziela BPM MEDIA na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do właściciela portalu MUNO.PL lub Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, zwalniające BPM MEDIA lub Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce BPM MEDIA lub Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym im na ich pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez nich wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
2. BPM MEDIA zastrzega sobie prawo do nieopublikowania plików muzycznych, plików video, czy fotografii lub ich usunięcia w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości, co do legalności ich pochodzenia.
§ 9
(Blokada, usunięcie Konta, rozwiązanie umowy)
1. BPM MEDIA jest uprawniony do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla funkcjonowania portalu MUNO.PL bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowo – informacyjnego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub dobre imię portalu.
2. BPM MEDIA jest uprawniony do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, naruszającego którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla niego z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
4. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika dokonywane jest poprzez skasowanie swojego Konta Użytkownika albo zgłoszeniu żądania usunięcia Konta Administratorowi. Użytkownik, który rozwiązuje umowę oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości konsekwencje tego typu działania określone w ust. 3 niniejszego paragrafu i zrzeka się wobec BPM MEDIA jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, BPM MEDIA przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
a) należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
c) objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
7. Umowa może zostać rozwiązana przez BPM MEDIA poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
a) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub właściciela portalu MUNO.PL;
b) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie portalu MUNO.PL
c) otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych Osobowych lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
d) kierowania do innych Użytkowników w ramach wszystkich usług dostępnych na portalu MUNO.PL treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
8. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, BPM MEDIA zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez BPM MEDIA.
9. BPM Media zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania ponownej rejestracji Użytkownika, którego Konto zostało uprzednio zablokowane albo usunięte.
10. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu odrębnych przepisów z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu w procesie rejestracji, wyraża zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia przez BPM MEDIA usług. Wyrażenie tej zgody wyłącza możliwość odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku Nr 22 poz. 271).
11. W przypadku rozwiązania umowy z Użytkownikiem, będącym konsumentem w rozumieniu odrębnych przepisów, przed upływem okresu, za który został wykupiony dostęp do usług płatnych, BPM MEDIA zwraca w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy część świadczenia pieniężnego, uiszczonego przez Użytkownika, proporcjonalnie do pozostałego okresu świadczenia usług. (UWAGA: zapis ten wynika z treści art. 3853 pkt. 12 i 13 kodeksu cywilnego, stanowiących iż wyłącznie możliwości zwrotu zapłaty za świadczenie nie spełnione lub nie spełnione w części na rzecz konsumenta, w przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy są klauzulami niedozwolonymi).
§ 10
(Odpowiedzialność właściciela portalu; zastrzeżenia prawne)
1. BPM MEDIA nie odpowiada w żaden sposób za Materiały przekazywane i publikowane na łamach portalu MUNO.PL przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2. BPM MEDIA nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
3. BPM MEDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach internetowych, do których to odesłania zostały przez BPM MEDIA lub Użytkowników zamieszczone w portalu MUNO.PL.
4. BPM MEDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub formę publikowanych w ramach portalu MUNO.PL ogłoszeń i reklam, jak również nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy lub opinii wyrażonych w portalu przez Użytkowników.
5. BPM MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu MUNO.PL wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu spowodowaną działaniem siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników, jak również za okresową niemożność korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach portalu MUNO.PL, spowodowanej koniecznością dokonywania zmian i modyfikacji w oprogramowaniu portalu. O przerwach technicznych i czasie ich trwania BPM MEDIA powiadamia Użytkowników drogą elektroniczną.
6. BPM MEDIA jest wolny od odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda powstała po stronie Użytkownika i wynika ze stosowania urządzeń nie posiadających odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, jak również w skutek włamania się (lub innego nieautoryzowanego dostępu) do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu komputerowego, poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu do Konta Użytkownika przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, z wyłączeniem BPM MEDIA, za dokonywane naruszenie przepisów prawa, za szkodę wywołaną korzystaniem z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności za podanie nieprawdziwych Danych Osobowych, opublikowanie zdjęć, wizerunku lub Danych Osobowych osób trzecich bez ich zgody, za naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej lub innej przewidzianej w przepisach prawa, za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej.
8. BPM MEDIA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania portalu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników w granicach określonych wyrażoną przez Użytkownika zgodą przy procesie rejestracji.
9. Bez uprzedniej pisemnej zgody BPM MEDIA zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu MUNO.PL, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§ 11
(Forum, dyskusje tematyczne, dodawanie komentarzy)
1. Dostęp do forum dyskusyjnego, dyskusji tematycznej oraz komentarzy posiadają Użytkownicy portalu MUNO.PL. Użytkownicy biorą udział w forum, dyskusji tematycznej, czy w komentarzach używając wybranego przez siebie w toku procedury Rejestracji Loginu.
2. Użytkownik publikujący w ramach forum, dyskusji tematycznej, bądź w komentarzach swoje stanowisko lub wypowiedź dokonuje tego na swoją wyłączną odpowiedzialność. Za wszelkie roszczenia podmiotów trzecich związane z naruszeniem ich dóbr osobistych, dokonanego w skutek upublicznienia wypowiedzi Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który jest autorem tej wypowiedzi.
3. Zabrania się Użytkownikom korzystających z forum, dyskusji tematycznych, bądź zamieszczającym komentarze pod artykułami, formułowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
4. Zabrania się umieszczania w ramach forum, dyskusji tematycznych, czy w publikowanych komentarzach przekazów mających na celu reklamowanie, promowanie działalności gospodarczej Użytkownika, bądź innych podmiotów, Materiałów objętych ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.
5. W przypadku stwierdzenia przez moderatora forum, dyskusji tematycznej lub Administratora naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Administrator jest uprawniony do usuwania treści naruszających postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, jak również do zablokowania dostępu Użytkownika do uczestnictwa w forum, dyskusjach tematycznych czy dodawania komentarzy, niezależnie od innych uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie. Zablokowanie dostępu następuje na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, w zależności od stopnia naruszenia niniejszych postanowień. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dostęp do forum może być zablokowany na czas nieoznaczony.
§ 12
(Postanowienia końcowe)
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://muno.pl/regulamin/ (www.muno.pl/regulamin/)
2. BPM MEDIA jest uprawniona do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
3. O zmianie postanowień Regulaminu BPM MEDIA informuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej portalu MUNO.PL, którzy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji mogą złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmienionych postanowień. W takim przypadku umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika.
4. W przypadku braku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nieakceptowaniu zmienionych postanowień Regulaminu uznaje się, iż Użytkownik wyraził zgodę na nowe brzmienie Regulaminu.
5. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 21 dni od momentu udostępnienia w ramach portalu.
6. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://muno.pl/regulamin/
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →