REGULAMIN PLEBISCYTU „MUNOLUDY” 2022

 1. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Organizatorem Plebiscytu „Munoludy” (dalej jako: „Plebiscyt”) przeprowadzanego za pośrednictwem serwisu www.muno.pl  jest TIME FOR FRIENDS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.  Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań́), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000629100, NIP: 7831744830, REGON: 36498851200000 („Organizator”).
 2. Organizator jest jednocześnie fundatorem Nagród w Plebiscycie. 
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie z grona polskich artystów, wydarzeń i lokalizacji w branży muzyki elektronicznej i kultury klubowej w danym roku, zwycięzców określonych przez Organizatora kategorii.
 4. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 20.02.2023 roku do 28.02.2023 roku do godziny 23:59. Plebiscyt podzielony jest na następujące etapy:
  1. ETAP I – głosowanie otwarte online, w którym publiczność wyłoni laureatów w pięciu kategoriach potrwa od 20.02.2023 roku do 28.02.2023 roku  do godziny 23:59, 
  2. ETAP II – głosowanie kapituły, które wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach i będzie trwało od 22.02.2023 roku od godziny 12:00 do 28.02.2023 roku, do godziny 23:59.
 5. Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Informacje na temat Plebiscytu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.muno.pl.
 6. Plebiscyt nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. Organizator nie przyznaje nagród za wykonanie oznaczonej czynności przez zwycięzców lub głosujących. Plebiscyt stanowi wyłącznie inicjatywę Organizatora, mającą na celu uhonorowanie wybranych osób, wydarzeń lub lokalizacji. 
 7. Wzięcie udziału w Plebiscycie (jako osoba wskazująca nominowanych w poszczególnych kategoriach – „Nominujący” lub osoba biorąca udział w głosowaniu otwartym – „Uczestnik”) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. Nominującymi i Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. KATEGORIE ORAZ NAGRODY
 1. W ramach trwającej edycji, Organizator ustalił następujące kategorie w Plebiscycie tj. Munoludy 2022 – Nagrody Publiczności, Munoludy 2022 – Nagrody Redakcji, Munoludy 2022 – Nagroda Specjalna („Kategorie”):
 1. DJ/DJKA/LIVE ACT ROKU POLSKA – Nagroda Publiczności
 2. EVENT ROKU POLSKA – Nagroda Publiczności
 3. FESTIWAL ROKU POLSKA – Nagroda Publiczności
 4. KLUB ROKU POLSKA – Nagroda Publiczności 
 5. INICJATYWA ROKU – Nagroda Publiczności 
 6. DJ/DJKA/LIVE ACT ROKU HOUSE POLSKA – Nagroda Redakcji
 7. DJ/DJKA/LIVE ACT ROKU TECHNO POLSKA – Nagroda Redakcji
 8. DJ/DJKA/LIVE ACT ROKU ELEKTRONIKA POLSKA – Nagroda Redakcji
 9. PRODUCENT / PRODUCENTKA ROKU – Nagroda Redakcji
 10. ODKRYCIE ROKU POLSKA – Nagroda Redakcji
 11. INICJATYWA POLSKA – Nagroda specjalna 
 12. ZESPÓŁ ROKU – Nagroda specjalna
 13. Dla zwycięzców poszczególnych Kategorii przewidziano następujące nagrody (Nagrody):
  1. statuetki Munoludy (nagrody rzeczowe);
  2. odpowiedni tytuł zwycięzcy plebiscytu Munoludy.
 1. ZASADY UDZIAŁU I GŁOSOWANIA
 1. ETAP I zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
 1. W ETAPIE I plebiscytu użytkownicy serwisu mogą samodzielnie wytypować przedstawicieli i przedstawicielki polskiej branży muzycznej, w tym sceny elektronicznej i kultury klubowo-festiwalowej. Typowanie przez jedną osobę głosującą tego samego przedstawiciela lub przedstawicielki polskiej branży muzycznej w trzech polach formularza jest dopuszczalne.
 2. W ETAPIE I Plebiscytu należy wskazać przedstawicielki i przedstawicieli polskiej branży muzycznej, w ankiecie dostępnej pod adresem: https://ml.muno.pl/munoludy-2022-etap-i-publicznosc/ propozycje artystów w  Kategoriach.
 3. Otrzymanie zaproszenia do grupy, o którym mowa w pkt 1 lit. a powyżej oraz wypełnienie ankiety wymaga uwierzytelnienia za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, w związku z tym konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w tym serwisie.
 4. Wskazanie artystów we wszystkich 5 Kategoriach nie jest wymagane.
 5. Głosowanie w ETAPIE I Plebiscytu jest otwarte.
 6. ETAP I odnosi się wyłącznie do działalności polskiej branży muzyki elektronicznej z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia roku widniejącego w tytule danej edycji Plebiscytu.
 7. Na podstawie ilości zdobytych głosów w poszczególnych Kategoriach zostaną wybrani zwycięzcy, etapu I, którzy zdobędą Nagrodę Publiczności.
 8. Każdy Użytkownik w ETAPIE I Plebiscytu może zagłosować tylko raz w każdej z Kategorii podając maksymalnie po 3 pozycje w każdej Kategorii. Głosy w każdej Kategorii są ważone: pierwsza pozycja – 3 pkt, druga pozycja – 2 pkt, trzecia pozycja – 1 pkt.
 9. Wyniki ETAPU I i II zostaną ogłoszone do dnia 20.04.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody na naruszenie zasad ETAPU I Plebiscytu przez Uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takiego Uczestnika z głosowania oraz unieważnienie oddanych przez niego głosów. Nominującym  nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego kształtu Kategorii w ETAPIE II Plebiscytu.
 12. Aby wypełnić ankietę, konieczne jest uwierzytelnienie za pośrednictwem serwisu Facebook, w związku z tym, do udziału w głosowaniu jest konieczne posiadanie indywidualnego konta w tym serwisie. 
 13. Oddanie głosu we wszystkich Kategoriach nie jest wymagane.
 14. Zwycięzcy w poszczególnych Kategoriach zostaną wybrani na podstawie liczby zdobytych głosów. Inne kryteria nie będą brane pod uwagę.
 15. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów w danej Kategorii przez wielu nominowanych, zdobywają oni równorzędne miejsce.
 16. Wyniki ETAPU I i II zostaną ogłoszone na portalu www.muno.pl.
 17. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnych informacji co do zaistnienia sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu praktyk ze strony Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia oddanych przez takich Uczestników głosów. Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.
 18. Zwycięzcy głosowania (osoby lub podmioty, które otrzymały w ETAPIE II najwięcej punktów od Uczestników wypełniających ankiety) w każdej z Kategorii wskazani w ETAPIE II otrzymają Nagrody w tej Kategorii. 
 19. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi nie później niż do 20.04.2023, za pośrednictwem strony www.muno.pl. 
 20. Oprócz Nagród, w ramach Plebiscytu wręczone zostaną Nagrody Jury. Wyboru Nagród Jury dokonają w tajnym głosowaniu przedstawiciele i przedstawicielki danego segmentu w obrębie szeroko rozumianej branży muzycznej (elektronicznej, klubowej, festiwalowej, itd.). W skład Jury w danej Kategorii wejdą nominowani w danej Kategorii oraz przedstawiciel Organizatora Plebiscytu.
 21. Za udział w przyznawaniu Nagród Jury nie przysługuje wynagrodzenie.
 22. Głosowanie tajne (ETAP II) i głosowanie Jury będzie odbywać się niezależnie od siebie. 
 23. Nagrody Jury przyznane zostaną jedynie w wybranych przez Organizatora Kategoriach.
 24. W ramach Plebiscytu zostanie przyznana także Nagroda Specjalna. Nagrodę Specjalną przyzna Organizator poza głosowaniem w Plebiscycie.
 25. Organizator nie przewiduje w Plebiscycie żadnych innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie wyróżnień finansowych bądź rzeczowych.
 26. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Plebiscytu Użytkownika lub Uczestnika naruszającego niniejszy Regulamin. 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest BPM Sp. z o.o.
 2. BPM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Serwis Facebook wskazany w pkt. I.11 lit. b powyżej nie jest ani sponsorem Plebiscytu, ani jego organizatorem lub administratorem, a także nie jest odpowiedzialny za organizację ani administrowanie Plebiscytem i nie ma żadnych obowiązków w tym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważniania głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że Uczestnik, Nominujący lub osoby trzecie biorą udział w takich praktykach, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania i Plebiscytu.
 3. Zachęcanie do głosowania w ETAPIE I oraz ETAPIE II poprzez oferowanie nagród, zaproszeń na wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że Uczestnik, Nominujący lub osoby trzecie biorą udział w takich praktykach, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania.
 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagród osobom trzecim lub wypłacenie równowartości Nagród.
 5. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i wolny od opłat. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie.
 6. Każdy Uczestnik i Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z udziałem Uczestnika lub Użytkownika w Plebiscycie, w tym: (i) naruszeniem przez Uczestnika lub Użytkownika jakiegokolwiek oświadczenia lub zobowiązania zaciągniętego przez Uczestnika w związku z Plebiscytem, (ii) umyślnym bądź nieumyślnym naruszeniem obowiązujących przepisów, niniejszego Regulaminu, lub naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika lub Użytkownika. 
 7. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres wskazany w pkt. I.1 powyżej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do Organizatora.
 8. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. 2049 tj. z dn. 26.11.2020 r.).
 9. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej www.muno.pl i pozostanie dostępny przez cały okres trwania Plebiscytu.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie naruszają praw nabytych osób, które wzięły udział w  Plebiscycie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie internetowej 
 11. We wszystkich sprawach i pytaniach na temat Konkursu prosimy o kontakt pod adresem: www.muno.pl
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →