Regulamin konkursu Kazar Studio – Muno.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu są portale Muno.pl i Rytmy.pl.
 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Kazar Group sp. z o.o.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronach https://muno.pl/ i https://rytmy.pl/ w dniach 5 – 18 lipca 2019 roku (do północy).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Kazar Group sp. z o.o.
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Kazar Group sp. z o.o.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest: 6 zestawów wybranych produktów firmy Kazar Studio o wartości łącznej nie przekraczającej 1000 PLN brutto.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod artykułem konkursowym na portalach Muno.pl i Rytmy.pl zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na pytanie: „Na jaki polski festiwal czekasz najbardziej i dlaczego?” oraz wymienią 3 produkty ze strony kazarstudio.pl, które chcieliby wygrać w konkursie.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na powiadomienie o wygranej na serwisie Facebook, w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Kazar Group sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od
  przesłania danych przez Laureata.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOW

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach https://muno.pl/ i https://rytmy.pl/.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →