Regulamin konkursu „Christian Loffler”

§ 1 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Muno.pl – portal społecznościowo – informacyjny dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny www.muno.pl.
 2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram i nie będą rościć sobie żadnych praw wobec tego portalu. Serwis Instagram nie jest sponsorem nagród, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.
 3. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 17.03.2022 r. na fanpage’u @muno.pl.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie udział mogą wziąć osoby w każdym wieku.
 2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Zadaniem uczestnika Konkursu jest polubienie posta konkursowego, a także umieszczenie pod nim komentarza na fanpage’u @muno.pl, w którym uczestnik oznacza osobę, z którą wybiera się na koncert Christian Lofflera&Detect Ensemble. W komentarzu należy również określić miejsce koncertu – NOSPR lub NFM.
 5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zgadza się przestrzegać postanowień Regulaminu konkursu i wszystkich jego zasad.
 6. Na odpowiedzi czekamy do 22.03.2022.

§ 3 Kryteria oceny

 1. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:
  Olga Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji
  Paulina Pikiewicz – More Music Agency
  Z opublikowanych komentarzy konkursowych komisja wybierze 4 fanpage’u @muno.pl, których autorzy dostaną nagrodę.
 2. Przesłane odpowiedzi będą oceniane pod kątem dopełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka na koncert Christiana Lofflera&Detect Ensemble w NOSPRZE (2.04.2022 r.) lub w NFM (1.04.2022 r.)
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inne przedmioty.
 3. Wyniki konkursu zostaną̨ ogłoszone do dnia 22.03.2022r. za pośrednictwem mediów społecznościowych Muno.pl.
 4. Nagroda będzie do odebrania w kasie NOSPR lub NFM na nazwisko zwycięzcy w dniu koncertu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na fanpage’u Muno.pl odnośnika do strony https://muno.pl/, gdzie jest do pobrania na trwałym nośniku danych (PDF).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu Konkursu lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą zamieszczone na portalu społecznościowym Instagram – na fanpage’u Muno.pl.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: [email protected].

§ 6 Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muno.pl – portal społecznościowo – informacyjny dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny www.muno.pl, mail: [email protected].
 2. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Przesyłając dane, wyraża Pan/Pani zgodę̨ na ich przetwarzanie w celach niezbędnych do realizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą̨ udostępnione członkom Komisji konkursowej, zgodnie z Regulaminem konkursu „Christian Loffler” Odbiorcami danych będą̨ także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również̇ prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane, dla których ustał cel przetwarzania zostaną̨ usunięte lub ograniczone zostanie ich przetwarzanie, jeśli istnieją̨ inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. Na podstawie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeń́ podatkowych dane będą̨ przechowywane przez okres co najmniej 5 lat obrachunkowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią̨/Pana nie będą̨ podlegały profilowaniu oraz nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Przesłanie komentarza konkursowego oraz danych do Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem, iż̇ dopełniony został obowiązek informacyjny w zakresie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych z Konkursem.
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →