Regulamin konkursu 15 lat Muno.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest portal muno.pl.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://muno.pl/ w dniach 18.11.2019 r. – 1.12.2019 r. (do północy).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: 2 (dwa) zestawy gadżetów (zestaw zawiera czapkę i koszulkę z logo „15 lat Muno”).
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod artykułem konkursowym na portalu muno.pl zamieszczą wpis, zawierający opowieść o koncercie, festiwalu, secie didżejskim lub szczególnym albumie, artyście czy utworze.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz pod artykułem konkursowym w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien zgłosić się – napisać wiadomość prywatną na fanpage’u Muno.pl na platformie Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://muno.pl/.
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →