Regulamin Akcji „Sample Lata – DJ w podróży”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Sample Lata – DJ w podróży” (dalej: „Akcja”) jest portal muno.pl (dalej: „Organizator”).
 2. Akcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w Internecie, na stronie https://muno.pl/.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Akcji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI

 1. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku oraz przesłanie pliku/ów z nagraniem/nagraniami audio, wideo lub audio-wideo.
 2. Podanie określonych wyżej danych osobowych pozostaje niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy Uczestnikiem Akcji a Organizatorem umowy licencji, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 3. W przypadku, w którym przesłane nagrania zawierają dane osobowe w postaci wizerunku, Uczestnik powinien zapewnić, aby wszystkie osoby widoczne na nagraniu złożyły oświadczenie o:
  1. zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
  2. wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celu wykorzystania go w Dziele oraz rozpowszechniania Dzieła zgodnie z zapisami §4 Regulaminu. W braku powyższych oświadczeń, nagranie nie zostanie wykorzystane.
 4. Oświadczenia, o których mowa w pkt c. powyżej mogą być złożone:
  1. pocztą elektroniczną na adres [email protected],
  2. poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy wypełnianiu formularza on-line zawartego na stronie https://muno.pl/samsung-sample-lata/.
 5. Administratorem danych jest Organizator.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres rozpowszechniania Dzieła zgodnie z postanowieniami §4.
 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może być cofnięta w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. W szczególności, cofnięcie zgody nie obliguje Organizatora do wycofania z obiegu egzemplarzy Dzieła rozpowszechnionych przed wycofaniem zgody.
 8. Podanie danych osobowych poprzez umieszczenie wizerunku w przesłanych nagraniach jest całkowicie dobrowolne. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w nagraniu także jest dobrowolne, przy czym bez wyrażenia takiej zgody nie dojdzie do wykorzystania nagrania w Dziele.
 9. Uczestnik oraz każda osoba widoczna na nagraniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna przetwarzanie za niezgodne z prawem.
 10. Pozostałe wymagane prawem informacje o przetwarzaniu danych dostępne są w Polityce Prywatności Muno.pl dostępnej pod adresem https://muno.pl/prywatnosc/.

§ 4
LICENCJA

 1. Przystępując do Akcji i wysyłając nagranie Organizatorowi, Uczestnik udziela portalowi muno.pl niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie (globalnej), bezpłatnej, zbywalnej oraz obejmującej prawo do udzielania sublicencji, licencji do przesłanego nagrania. Licencja jest niezależna od formatu w którym przesłano nagranie oraz obejmuje zezwolenie na kopiowanie, modyfikowanie, umieszczanie w innych utworach audio-wizualnych, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie oraz rozpowszechnianie egzemplarzy zarówno nagrania, jak i utworu w którym nagranie wykorzystano. Licencja zostaje udzielona Organizatorowi na 5 lat bez możliwości wcześniejszego cofnięcia licencji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie będą skuteczne względem osób, które wysłały nagrania po dacie wprowadzenia zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://muno.pl/.
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →