Regulamin konkursu Muno.pl

Regulamin Konkursu [„Nóżki nie oszukasz”]

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Nóżki nie oszukasz”, zwanym dalej „Konkursem”.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Time For Friends sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ulicy Święty Marcin 29/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629100 (dalej “Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrody określone Regulaminem w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm.).
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Good Taste Production Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 59, 60-178 [Poznań], KRS 0000504906 (dalej „Fundator„).
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest prowadzony przy użyciu serwisu internetowego facebook.com.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Za uczestnictwo w Konkursie nie jest pobierana opłata.
 5. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.facebook.com/munopl, zwanej dalej „Profilem”.

§2 Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie trwał od momentu publikacji posta oznajmiającego rozpoczęcie konkursu (post konkursowy) na Profilu w dniu 27.06.2023r. w godzinach roboczych (9:00-17:00), do godziny 17:00 w dniu 04.07.2023r.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie indywidualnego publicznego konta na portalu społecznościowym facebook.com (dalej jako „Serwis”).
 2. Serwis facebook.com nie jest ani sponsorem Konkursu, ani jego organizatorem lub administratorem, a także nie jest odpowiedzialny za organizację ani administrowanie Konkursem i nie ma żadnych obowiązków w tym zakresie.
 3. Uczestnikami Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające  pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczące w Konkursie w charakterze konsumentów oraz posiadające indywidualne konto publiczne w serwisie facebook.com (zwane dalej „Uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”).
 4. Uczestnicy Konkursu muszą zapoznać się z regulacjami niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego niniejszy Regulamin.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami ww. podmiotów w stosunku przysposobienia, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§4. Zadanie Konkursowe

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest: opublikowanie filmu z choreografią taneczną (dalej „Zadanie Konkursowe”) i zamieszczenie Zadania Konkursowego pod postem konkursowym na Profilu w komentarzu.
 2. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza, o którym mowa w ust. 1 wyżej, stanowi zgłoszenie do Konkursu.
 3. Zadania Konkursowe należy umieszczać na Profilu w komentarzu pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu. Prace zamieszczone po zakończeniu Konkursu, prace zamieszczone w innym miejscu niż pod postem konkursowym lub prace udostępnione w komentarzu o charakterze niepublicznym nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Dodatkowo do wymogów wskazanych w pkt 1 wyżej, każde Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy muszą:
  1. a) nie naruszać dobrych obyczajów, zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub innych treści sprzecznych z prawem,
  2. b) nie zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów niż Organizator i Fundator, marki lub produkty Organizatora lub Fundatora,
  3. c) nie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do rozpowszechniania wizerunku,
  4. d) być zgodne z warunkami korzystania z Serwisu.
 5. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu jedno Zadanie Konkursowe. W razie zgłoszenia przez Uczestnika większej liczby Zadań Konkursowych, w Konkursie brane pod uwagę będzie tylko pierwsze przesłane Zadanie Konkursowe.
 6. Uczestnik oświadcza, że począwszy od chwili zgłoszenia będzie dysponował w pełnym zakresie prawami autorskimi do Zadania Konkursowego i jego elementów oraz prawami do wizerunków utrwalonych w Zadaniu Konkursowym, jak również, że Zadanie Konkursowe zostało wykonane przez niego osobiście i samodzielnie i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 7. Przez zgłoszenie Zadania Konkursowego w Serwisie, Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 8. Nazwa użytkownika używana na publicznym koncie Uczestnika użytym w celu uczestnictwa w Konkursie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie ufundowaną przez Fundatora są cztery dwudniowe karnety na festiwal o łącznej wartości 1196 zł (tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) brutto.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody, jeśli Nagroda nie będzie dostępna dla Organizatora z przyczyn niedotyczących Organizatora. W takim przypadku Organizator zapewni nagrodę o takiej samej wartości.
 3. Do Nagrody zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku, jaki zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Pieniężna nagroda dodatkowa do Nagrody nie podlega wypłacie, lecz zostanie przez Organizatora potrącona od Zwycięzcy Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda, jako podatek dochodowy od przyznanej nagrody i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego do właściwego organu skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród przyznanych w Konkursie, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, Zwycięzca Nagrody przekaże Organizatorowi dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej. Przekazanie przez Zwycięzcę Nagrody jego danych oraz danych właściwego organu skarbowego niezbędnych w celu uiszczenia wskazanego wyżej podatku od nagród jest warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi powyższych danych w terminie 7 dni od żądania Organizatora, Nagroda przepada, a Zwycięzca nie ma prawa żądania jej wydania.
 4. Każdy Laureat Konkursu jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany przyznanej mu przez Organizatora nagrody na inną nagrodę lub przysporzenia innego rodzaju.
 6. Ani Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za przydatność Nagród do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też za dołączenie do Nagród wymaganych prawem dokumentów, jak instrukcja lub dokument gwarancji, jeśli gwarancja została udzielona przez producenta.

§6. Wybór Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych zgłoszonych w czasie trwania Konkursu, biorąc pod uwagę poprawność oraz kreatywność każdego z Zadań Konkursowych. W wyniku takiej oceny, w terminie do dnia 07.07.2023r. Komisja Konkursowa przyzna odpowiednie Nagrody Uczestnikom, którzy najszybciej zgłosili poprawne Zadanie Konkursowe (laureatom Konkursu), według uznania Komisji Konkursowej (zwani dalej „Zwycięzcami”, a każdy z nich indywidualnie „Zwycięzcą”).
 3. W terminie wskazanym w pkt 2 wyżej, Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody na jego publiczne indywidualne konto w Serwisie, na którym zostało zgłoszone zwycięskie Zadanie Konkursowe oraz zostanie poproszony o skontaktowanie się z Organizatorem w terminie kolejnych 5 dni poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora podany w powiadomieniu skierowanym do Zwycięzcy. E-mail od Zwycięzcy powinien zawierać jego imię i nazwisko oraz adres dla celów dostarczenia nagrody, jak również, w przypadku Zwycięzcy Nagrody, informacje konieczne dla odprowadzenia przez Organizatora podatku od nagród do właściwego organu skarbowego.

§7. Własność intelektualna

 1. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego w Serwisie, Uczestnik udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia, licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego oraz prawa do korzystania z wizerunków zawartych w Zadaniu Konkursowym (dalej zgoda oraz licencja zwane będą „Licencją”) na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji i w zakresie określonym w pkt 2 – 5 poniżej.
 2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują:
  1. a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym na płycie CD, w pamięci komputera, na dyskach twardych, pamięciach flash, serwerach, a także na taśmie filmowej i wideo,
  2. b) wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, najem, użyczenie wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną,
  3. c) modyfikacje i zmiany Zadania Konkursowego oraz korzystanie z modyfikacji we wskazanym wyżej zakresie.
 3. Organizator będzie uprawniony do zamieszczania Zadań Konkursowych, ich kopii, części lub modyfikacji na kanałach społecznościowych Organizatora (w tym Facebook, Twitter, etc.) i stronach internetowych Organizatora: muno.pl.
 4. Na podstawie Licencji Organizator uprawniony jest do udzielania dalszych licencji i zezwoleń na korzystanie z Zadania Konkursowego.
 5. Uczestnik udziela zgody na korzystanie z Zadania Konkursowego bez wskazywania jego autorstwa.

§8. Dane osobowe

Organizator, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu staje się Administratorem jego danych osobowych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują się w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik oświadcza, że przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z Klauzulą informacyjną.

§9. Reklamacje

 1. Uczestnik może wnieść reklamację, co do przebiegu Konkursu przesyłając ją Organizatorowi listownie na adres ul. Widok 8, 00-023 Warszawa lub elektronicznie na adres poczty e-mail: [email protected] w czasie trwania Konkursu lub w terminie 30 dni po jego zakończeniu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko adres zwrotny Uczestnika oraz podanie dokładnego opisu i wskazanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi Uczestnika zgłaszającego reklamację w sposób odpowiadający sposobowi wniesienia reklamacji przez Uczestnika.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą Uczestnicy (nie dotyczy to kosztów dostarczenia Nagród).
 2. Uczestnik nie będzie zakłócał przebiegu Konkursu, w szczególności w sposób naruszający jego regulacje oraz zobowiązuje się w szczególności do nie dekompilacji, ani nie naruszania jakichkolwiek baz danych, nie korzystania ze skryptów oraz nie naruszania programów komputerowych w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści w Konkursie.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Profilu. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. We wszystkich sprawach i pytaniach na temat Konkursu prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].
 5. Regulamin może ulec zmianie. Organizator poinformuje o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem Profilu.
 6. Uczestnik zwalnia z odpowiedzialności Organizatora i podmioty powiązane z Organizatorem od wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym: (i) naruszeniem przez Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia lub zobowiązania zaciągniętego przez Uczestnika w związku z Konkursem, (ii) umyślnym bądź nieumyślnym naruszeniem obowiązujących przepisów, niniejszego Regulaminu lub naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika.
 7. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 8. Konkurs jest organizowany zgodnie z prawem polskim. Do wszelkich kwestii nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka BPM MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań; adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352132, NIP: 9721211542, REGON: 30138654100000, dalej jako „Administrator”.
 2. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pomocą wiadomości przesłanej w formie elektronicznej na adres [email protected] lub korespondencyjnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. a) wypełnienia przyrzeczenia publicznego w postaci zorganizowania i rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania z tego tytułu nagród laureatom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
  2. b) przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji wyników konkursu na stronie internetowej oraz profilu Administratora w mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
  3. c) uiszczenia należności podatkowych za laureata konkursu w związku z przyznaną nagrodą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
  4. d) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, w związku z realizacją celów przetwarzania określonych w pkt. 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być:
  1. a) upoważniony pracownik lub współpracownik Administratora;
  2. b) osoba zasiadająca w komisji konkursowej;
  3. c) zewnętrzny podmiot świadczący usługi na rzecz Administratora (np. podmiot świadczący usługi hostingowe, IT, księgowe, archiwizacyjne oraz usługi związane z dostarczeniem oprogramowania biurowego).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. a) dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO;
  2. b) do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;
  3. c) do żądania usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO (za wyjątkiem przypadków w tym przepisie określonych);
  4. d) do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO (w przypadkach w tym przepisie określonych);
  5. e) do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO (w przypadkach w tym przepisie określonych);
  6. f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie art. 21 RODO;
  7. g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dane osobowe Uczestnika, w związku z udziałem w Konkursie za pośrednictwem portalu społecznościowego mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W celu zapewnienia należytego stopnia bezpieczeństwa stosowane są standardowe klauzule umowne o których mowa w art. 46 RODO.
 8. Administrator w ramach przetwarzania danych nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niewskazanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →